ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност и бисквитки

Информацията, логото, графичните елементи, звуковата информация, изображенията, търговските марки и всичко, което е публикувано и/или е налично на този сайт, е собственост на "Емпорио Олеодинамико" ООД.
Възпроизвеждането на горепосоченото е позволено само с писмено разрешение на "Емпорио Олеодинамико" ООД.
Следователно е забранено да се променя, копира, възпроизвежда, разпространява, предава или разпространява съдържанието на този сайт без разрешение.
Освен това е забранено да се копират компютърните програми (софтуер), които определят работата на този сайт, или да се създават подобни програми, след като се открие изходният код.
"Емпорио Олеодинамико" ООД не гарантира непрекъснато актуализиране на съдържащата се тук информация и не може да бъде държано отговорно за каквито и да е повреди, които апаратурата на посетителите може да получи след достъп до този сайт или изтегляне на съдържанието му.

Връзките в този сайт може да насочват посетителя към страници на уеб пространства, различни от настоящата. При подобни обстоятелства "Емпорио Олеодинамико" ООД не може да бъде държано отговорно за последствията, които са настъпили.
Всяка лична информация, изпратена на уеб сайта на "Емпорио Олеодинамико" ООД, ще бъде използвана в съответствие със законодателството за поверителност на личния живот. Всяка информация, която не е лична и е съобщена на "Емпорио Олеодинамико" ООД чрез този сайт (включително предложения, идеи, чертежи, проекти и др.), ще предостави на дружеството изключително, неограничено и неотменимо право върху нея. Поради тази причина съобщаването на такава информация ще доведе до нейното безплатно прехвърляне на "Емпорио Олеодинамико" ООД – с изключително и възможно най-широко право и преимущество върху нея.
Към този сайт се прилага действащото законодателство на територията на Република Италия.

Информация съгласно чл. 13 от Законодателен указ 196/2003 и чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 на ЕС
1. Въведение
"Емпорио Олеодинамико" ООД ("Собственик ") с настоящата информационна бележка има за цел да информира потребителя за начините на обработката на личните данни, отнасящи се до него.
"Емпорио Олеодинамико" ООД, в съответствие със Законодателен указ 196/2003 (наричан оттук нататък "Кодекс за поверителност") и Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан оттук нататък "GDPR"), има за цел да гарантира поверителността и сигурността на личните данни на всеки посетител в съответствие с разпорежданията на настоящата информационна бележка. Тази информационна бележка следва да се счита за информация съгласно чл. 13 от Кодекса за поверителност и чл. 13 и 14 от GDPR.

2. Вид на обработените данни
Уеб сайтът предлага информативно и понякога интерактивно съдържание. Докато сърфирате в уеб сайта на "Емпорио Олеодинамико" ООД, имате възможност да получите информация за посетителя по следните начини:

 • Навигационни данни
  Информационните системи и софтуерните процедури, предназначени за опериране на този уеб сайт, получават по време на нормалната си работа някои лични данни, чието предаване е косвено при използването на протоколите за интернет комуникация.
  Тази категория данни включва: IP адресите, типа на използвания браузър, операционната система, името на домейна и адресите на уеб сайтовете, от които е извършен достъпът, информация за страниците, посетени от потребителите в рамките на сайта, времето за достъп, престоя на отделна страница, анализ на вътрешния път и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя.
 • Други категории данни
  Това са всички лични данни, предоставени от посетителя чрез сайта, например чрез регистриране и/или достъп до поверителна зона, и/или услуга, и/или участие в някоя от инициативите, стартирани от "Емпорио Олеодинамико" ООД, самостоятелно или в партньорство с трети лица, пишейки на електронния адрес на "Емпорио Олеодинамико" ООД, за да се поиска информация, или при обаждане на нашия безплатен номер за директен контакт с отдела за обслужване на клиенти.

 1. Цел на обработката

ЦЕЛИ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Предоставяне на стоката и/или услугата, изискани от потребителя, управление на контактите, подобрени от потребителя, изпълнение на съответните административни, счетоводни, данъчни и правни действия, както и отговаряне на исканията, отправени от потребителя.

Използването на данните, въведени за тези цели, е необходимо за изпълнение на договорните задължения и не изисква специално съгласие от заинтересованата страна.

Разкриване на опита от използване на продуктите и услугите, които предлагаме, и осигуряване на правилното функциониране на уеб страниците и тяхното съдържание.

Използването на данните за тези цели се основава на законния интерес на администратора.

Изпращане на търговски, промоционални, рекламни и маркетингови съобщения.

Използването на данните, въведени за тези цели, се извършва с конкретно съгласие, предоставено от потребителя.

Извършване на дейности по профилиране, т.е. на анализ и обработка на информация за потребителя, на неговите предпочитания, навици, избор на консумация и/или опит при сърфирането. Тази дейност се осъществява и чрез използването на технологии като бисквитки (за повече информация вижте параграфа на настоящата информационна бележка "Политика за бисквитки").

Използването на данните, въведени за тези цели, се извършва с конкретно съгласие, предоставено от потребителя.

 1. Среда на обмен на данните
  За административни цели Ви уведомяваме, че данните Ви може да бъдат съобщени от Собственика на Società Program A.re.A. s.r.l, която използваме за изпълнение на административни задачи.
 2. Роли и отговорности в сферата на неприкосновеност на личните данни

Вашите лични данни се обработват от "Емпорио Олеодинамико" ООД в качеството му на администратор на лични данни. По-подробна информация за имената на длъжностните лица за обработка на данните може да бъде поискана чрез изпращане на имейл на следния адрес:info@emporiooleodinamico.com

 1. Начини на обработка на данните
  Обработката на личните данни се извършва главно чрез електронни процедури и поддръжка за време, което е строго необходимо за постигане на целите, за които данните са били събрани, и в съответствие с принципите на законността, справедливостта, непрекомерно използване и съответствие, предвидени от действащото законодателство за личните данни.
 2. Свързване към/от трети сайтове
  От този уеб сайт е възможно да се свържете чрез подходящи връзки с други уеб сайтове на външни компании, които си сътрудничат с управляващите тези сайтове.
  Администраторът отхвърля всякаква отговорност по отношение на евентуално искане и/или предоставяне на лични данни на трети сайтове и по отношение на управлението на пълномощията за удостоверяване, предоставени от трети лица.
 3. Съхранение на данните
  Информираме Ви, че данните, свързани с навигационните дневници, ако са регистрирани, ще се съхраняват от Администратора за срок от 3 месеца. Ние също така Ви информираме, че предоставените от Вас данни ще бъдат използвани за цялата продължителност на договорните взаимоотношения между нас и ще бъдат съхранявани изключително за периода, предвиден за изпълнение на задълженията по закон, при условие че не се налага те да бъдат съхранявани допълнително за защита или отстояване на права или за изпълнение на други законови задължения или заповеди от страна на Властите.
 4. Права на заинтересованите страни
  Лицата, за които се отнасят горепосочените лични данни (т. нар. "заинтересовани страни"), имат право да упражняват своите права по начините и в рамките, определени от действащото законодателство за защита на личните данни.
  Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате право да поискате от "Емпорио Олеодинамико" ООД:
 • достъп: можете да поискате потвърждение дали данните, които Ви засягат, се обработват, както и допълнителни пояснения относно информацията, посочена в настоящата информационна бележка, а също така и да получите самите данни в рамките на разумното;
 • корекция: можете да поискате да се поправят или допълнят данните, които са ни предоставени или с които разполагаме, ако са неточни;
 • заличаване: можете да изискате Вашите данни, които са придобити или обработени от "Емпорио Олеодинамико" ООД, да бъдат заличени, ако вече не са необходими за нашите цели, или ако няма оспорване или противоречия, в случай на оттегляне на съгласието или при възражение срещу обработката, в случай на неправомерно използване или ако има правно задължение да бъдат заличени;
 • ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, когато е налице едно от условията, посочени в чл. 18 от GDPR; в този случай Вашите данни няма да бъдат използвани без Ваше съгласие, освен за съхранението им, с изключение на случаите, посочени в същия член, алинея 2.
 • отказ: можете да се противопоставите по всяко време на обработването на Вашите данни за нашия законен интерес, освен ако няма законни причини да се пристъпи към тяхната обработка, които са по-значими от Вашите, например за използването им или за нашата защита в съда; Вашето противопоставяне винаги ще има предимство над законния ни интерес при обработката на Вашите данни за маркетингови цели;
 • преносимост: можете да поискате да получите данните си или да ги изпратите на посочен от Вас администратор в структуриран формат, за обща употреба, който се чете от автоматично устройство.

Освен това, съгласно чл. 7, ал. 3 на GDPR, Ви уведомяваме, че можете да упражните по всяко време правото си да оттеглите своето съгласие, без това да се отрази на законосъобразността на обработката на данните, въз основа на предварително предоставеното съгласие. И накрая Ви информираме, че имате право да подадете жалба до Контролния орган, който в Италия е гарант за защита на личните данни.

За да упражнявате тези права, да съобщавате за проблеми или да поискате разяснения за обработката на личните Ви данни, може да изпратите имейл до: info@emporiooleodinamico.com.
Също така Ви уведомяваме, че е възможно да изпращате заявките си и по пощата, като пишете до администратора на данните, "Емпорио Олеодинамико" ООД, със седалище на адрес Via Meucci n. 31, 47122 – Forlì (FC), като посочите причината за искането.

Политика за бисквитки
Този уеб сайт използва бисквитки (включително на трети страни), за да подобри опита на потребителите при сърфиране. Всъщност бисквитките позволяват на всички посетители да имат достъп до онлайн услугите на сайта и да преглеждат рекламите в съответствие с предпочитанията си.
Бисквитките, налични в този сайт, попадат в категориите "Технически бисквитки" и "Бисквитки за профилиране на трети страни".
Като продължавате да сърфирате, Вие се съгласявате да ги използвате.
Припомняме Ви, че е възможно да изключите всяка отделна бисквитка, която се намира в браузъра, във всеки момент. Тази опция обаче може значително да ограничи функционалността на нашите услуги.

Какво представляват бисквитките
Бисквитките са малки текстови файлове, които съдържат основна информация за навигацията на потребителя и които автоматично се изпращат от сървър (като този сайт) към интернет браузъра на самия потребител. Последният ги записва на персоналния компютър на потребителя и ги изпраща обратно на сървъра всеки път, когато потребителят се върне на сайта.

Управление на бисквитките
Технически бисквитки

 • Необходими за функциониране на сайта:
  Те са тези, които играят фундаментална и незаменима роля за перфектното функциониране на уеб сайта. Те служат например да поддържат потребителя винаги свързан по време на сърфиране, без да го принуждават да се свързва няколко пъти, когато получава достъп до нови страници.

 

 • Записване на предпочитанията:
  Записват всички предпочитания, изразени от потребителя по време на сърфирането. Най-простият пример е този за предпочитания език.

 

 • Статистически измервания на аудиторията:
  Събират в анонимна и обобщена форма данните за сърфирането на потребителите, които осъществяват достъп до даден сайт. Те предоставят много полезна информация относно най-посещаваните страници и секции, прекараното време и възможните проблеми. Накратко, те са от съществено значение за подобряване на ефективността на даден сайт.

Профилиращи бисквитки на трети страни
В нашия сайт ние използваме различни доставчици, които от своя страна може да използват бисквитки за правилното функциониране на техните услуги. Следователно, тези бисквитки, инсталирани на външни сайтове, се определят като "принадлежащи на трети страни".
Ако искате да деактивирате или активирате събирането на информация за рекламни цели от външни компании, които си сътрудничат с управляващите тези уеб сайтове, може да посетите тази страница: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Също така ще намерите полезна информация за търговската реклама.